Thực hiện công văn số: 233/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 19 tháng 02 năm 2020, của SGDĐT "Về việc hướng dẫn tổ chức cho học sinh học tập tại nhà trong thời gian nghĩ học để phòng dịch bệnh Covid-19", Trường TH&THCS Vĩnh Sơn triển khai cho giáo viên bộ môn soạn tài liệu và gửi lên cổng thông tin nhà trường, Phụ huynh học sinh có thể trược tiệp vào trang công thông tin của trường để lấy tài liệu ôn tập.