• TRẢI NGHIỆM : CHỦ ĐỀ 5 THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN PHÒNG VÀ THOÁT HIỂM NGỘ ĐỘC KHÍ CACBON OXIT KHI ĐỐT THAN 
Tài nguyên