CHIA TAY ĐỒNG CHÍ : TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT - CHUYỂN CÔNG TÁC