Trường TH&THCS Vĩnh Sơn, sơ kết học kỳ 1 năm học 2019- 2020

- Ngày 20/01/2020 Trường TH&THCS Vĩnh Sơn, sơ kết học kỳ 1 năm học 2019- 2020 và tổ chức ngày hội "Xuiaan yêu thương"